بازدید از پروژه

پس از ارائه مشاوره رایگان و برگزاری جلسات حضوری و مذاکرات تلفنی ، در صورت تایید و تصمیم به همکاری از سوی مشتری، جهت راه اندازی سیستم تلفنی ویپ ، از زیرساخت های شبکه و تجهیزات موجود در مجموعه بازدید به عمل آمده و در صورت نیاز به تغییرات، موارد به مشتری اعلام شده تا زیر ساخت شبکه مناسب و تجهیزات مورد نیاز برای نصب و راه اندازی سیستم تلفنی ویپ فراهم گردد. در این مرحله اعلام قیمت برای نصب و راه اندازی مرکز تلفن ویپ طی یک پیش فاکتور ارائه می گردد