برگــزاری جلســه

مشاوره تلفنی و یا جلسه حضوری طبق هماهنگی های انجام شده برگزار گردیده و مشاوره های مورد نیاز متناسب با نوع خدمات درخواستی شما ارائه خواهد شد.