25
آوریل

آشنای با کدک های ویپ ( VOIP )

? برای آشنایی با کدک های ویپ و مفهوم Codec در سیستم تلفنی VOIP باید بگوییم کدک صوتی به بیان ساده ، مشخص کننده پهنای باند ، نوع و...

بیشتر بخوانید